Bộ VHTTDL: “Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam”

Bộ VHTTDL: “Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam”

Về việc này Bộ VHTTDL có ý kiến chính thức như sau:Ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ